fbpx

Insight

Manažerka

VUML I: Manažerský pravěk v ČR a SR

Z tříletého výzkumu provedeného Společností pro management a leadership mezi vrcholovými manažery v českých a slovenských firmách vyplývá, že většina dotazovaných manažerů jednoznačně preferuje technické vzdělání před humanitním. Humanitní vzdělání (psychologie, sociologie, komunikace atd.) je vnímáno jako podřadné a vhodné pouze pro administrativní pracovníky.

Soft skills jsou většinou manažerů vnímány jako zcela vrozené (75 % se domnívá, že tyto dovednosti skvěle ovládá) a není třeba se jim dlouhodobě učit, případně stačí pouze víkendový seminář. Není se tedy čemu divit, že se mezi profesionály hovoří o tzv. „manažerském pravěku“ v ČR a SR.

V tomto a následujících článcích se tedy budeme zabývat laděním vašeho manažerského stylu s ohledem na moderní trendy, které kladou naopak důraz na psychologické aspekty managementu (80 % úspěchu manažera tvoří jeho osobnost) v návaznosti na manažerský cyklus.

Moderní definice managementu

Odborníci se vášnivě přou o to, která definice je nejvýstižnější. Nechci vás zde trápit nudnou teorií, dovolím si vám však nabídnout jednu z nejnovějších definic, která byla publikována na mezinárodní manažerské konferenci v roce 2013:

„Management je umění vybrat správné spolupracovníky a motivovat je k maximálnímu využití vlastního potenciálu a takovým výkonům, které umožňují dosahování předem stanovených firemních cílů s využitím dostupných zdrojů. Hlavní úlohou manažera je vytvářet pro své spolupracovníky takové podmínky, které jim umožní plnit svěřené úkoly dle předem dohodnutých parametrů a dosahovat naplánovaných firemních cílů.“

(Kotek 2013)

Z výše uvedené definice je zřejmé, že pokud chceme efektivně řídit své firmy či jednotlivé týmy, nevystačíme si pouze s tzv. „racionálním“ managementem založeným na striktních pravidlech a příkazech, ale musíme se mnohem hlouběji zabývat osobností jak svých podřízených, tak sebe sama.

Teprve až budeme ochotni a schopni porozumět lidem, budeme schopni je efektivně v dlouhodobém horizontu řídit. A právě pro toto porozumění potřebují profesionální manažeři nejen technické vzdělání, ale také znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a dalších humanitních věd. Pochopitelně je třeba znát obor, ve kterém manažer působí, avšak samotná technická znalost vás k manažerským úspěchům nedovede. Přestože výše uvedené je již dlouhá léta notoricky známé, vrcholoví manažeři se urputně těmto faktům brání. Proč?

Vzdělávání manažerů v českých podmínkách, aneb jak překročit stín socialistického vedoucího

Zcela výstižně o tomto tématu píše ve svých pracích kolega PhDr. Josef Kasal, Ph.D., kterého si zde dovolím krátce citovat (ačkoliv utrpěl akademické vzdělání, je to ryzí praktik s bohatými zkušenostmi v managementu):

„Řekové užívali pro vzdělávání výraz paideia. Toto slovo znamená probouzení úžasu, uspořádání duše. Od starověku je vzdělání vnímáno více jako kultivace člověka, schopnost utvářet harmonický svět, než jako pouhé sbírání informací. Slovo theoria ve svém řeckém významu znamená vydávat svědectví o věcech, které leží mimo dosah vzdělávaného. Západní společnost, nejenom česká, jako by zapomněla na své kořeny. Současná doba akcentuje rychlost, povrchnost a manipulativnost. Je-li manažerství schopnost poznávat člověka a na tomto základě jej motivovat, potom nelze dál vzdělávat manažery čtením ze skript a memorováním starých pravd.

Všichni, kdo se podílí na přípravě manažerů, nechť jsou těmi, kteří přinášejí theoria, tedy vydávají svědectví o žité praxi. Z výuky managementu se však na většině škol a kurzů stává spíše karikatura výcviku, která odrazuje studenty od touhy hlubšího poznání. Studenti umí vyjmenovat manažerské kompetence a různé poučky, málokdy se však najde někdo, kdo je naučí JAK těchto kompetencí dosáhnout a v praxi efektivně využívat.“

Chceme-li překročit práh socialistického a nenáviděného vedoucího, je nezbytné přijmout v oblasti řízení mezioborový přístup. Vždyť manažer je především všestranně rozvinutá osobnost, protože jenom ta může naplnit cíle managementu dle výše uvedené definice – se kterou pochopitelně nemusí každý souhlasit.

Současný český manažer očima podřízených a Peterův princip

Jak tedy vypadá současný český manažer? V přístupu k řízení převažuje taylorovská koncepce, která přináší, dle názorů a zkušeností manažerů, jednoznačně nejrychlejší a nejefektivnější ekonomické efekty. Upřednostňuje řízení z centra a autoritářský styl řízení založený na kontrole ekonomických efektů. Ekonomický, finanční efekt jednoznačně převládá nad ostatními (např. zvyšování loajality zaměstnanců, budování žádoucí firemní kultury a pověsti na trhu, ulehčení práce, kultivace pracovního prostředí, psychická pohoda zaměstnanců apod.). Zaměstnanci jsou převážně motivováni negativně (strach ze ztráty zaměstnání).

U manažerů, zejména na středních pozicích, je patrná neochota nést odpovědnost za případné neúspěchy svých podřízených. Což je posilováno fungováním „Peterova principu“: Manažeři po „odsloužení“ určité doby na dané pozici bývají jmenováni do pozic vyšších, lépe placených. Při podrobnější analýze nedostatků českých manažerů se dostaneme vždy k otázkám komunikace, neochoty prohlubovat tuto kompetenci. Souvisí to také s předcházejícími řádky. Základem komunikace obecně je snaha sdělovat informace tak, aby nám bylo rozuměno. Zatímco v neformálních prostředích se snažíme být co nejsrozumitelnější, na pracovištích spoléháme na formalizovanou komunikaci. Manažeři tedy nekomunikují, ale vydávají příkazy.

Kdy se stanete skutečným manažerem?

Pouze a jedině tehdy, pokud vás tak budou vnímat vaši podřízení. Na základě nejen formální autority spojené s vaší pozicí ve firmě, ale zejména ve spojení s autoritou morální a vědomostní. A skutečný manažer ví, že je to úkol na celý život a že práce na kultivaci vlastní osobnosti a manažerského stylu nikdy neskončí (neboť svět okolo nás se dramaticky rychle mění a my se musíme neustále těmto změnám přizpůsobovat). V příštích dílech se podíváme, jak na to.

 

VUML je Večerní učení managementu a leadershipu – společný projekt Veracompu a Společnosti pro management a leadership za účelem kultivace a kvalitního vzdělávání české a slovenské manažerské scény.

Sdílet:
PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

Posted by -
DALŠÍ ČLÁNEK

Posted by -

Chcete dostávat měsíční přehled toho nejzajímavějšího z ICT Blogu?